Идэ Томота - Uki gumo

******

Идэ Томота - Gyakuto

******

Идэ Кацухико - Muso Shinden-ryu Shoden - Gyakuto

******

Идэ Кацухико - Muso Shinden-ryu Shoden - Nuki uchi

 

******

Uki gumo


******

здорово!!!!!!

******

 

 KORYU.
KORYU