Shoden 初伝
Omori-Ryu 大森流

01 ShohattoShohatto 初発刀 (前 Mae) 02 SatoSato 左刀 (右 Migi) 03 UtoUto 右刀 04 AtaritoAtarito 当刀 (後 Ushiro) 05 In'yo shintaiInyoshintai 陰陽進退 06 Ryuto Ryuto 流刀 (受流し Ukenagashi) 07 Junto Junto 順刀 Gyakuto ?? Gyakuto 逆刀 Seichuto ??? Seichuto 勢中刀 Koranto ??? Koranto 虎乱刀 11 In'yo shintai kaewaza Inyoshintai kaewaza 陰陽進退替業 12 Nuki uchi Batto 抜刀 (抜打 Nuki uchi 12 Nuki uchi Batto 抜刀 (抜打 Nuki uchi Embed Video on Website by VideoLightBox.com v2.1